Conferința de închidere a proiectului

 

Ecouri din presă

  Ziarul de Iași – advertorial – 29 octombrie 2016

Proiectul Împreună pentru copii! – un model de succes pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar

Reporter de Iași – advertorial – 28 octombrie 2016

Proiectul „Împreună pentru copii!”, un model de succes pentru prevenirea și diminuarea absenteismului și a abandonului școlar

Evenimentul Regional al Moldovei – advertorial – 29 octombrie 2016

TV Life – televiziune locala – reportaj conferinta de inchidere – 1 noiembrie 2016

Proiect marca ISJ Iasi, finalizat cu succes

RADIO Iași – reportaj conferinta inchidere – 31 octombrie 2016

­
(REPORTAJ) ISJ Iași continuă să prevină abandonul școlar

 

Agenda conferinței

 

În cadrul conferinței ”Strategii integrate în educație: Modele de bune practici” a fost susținute comunicări pe teme legate de educația copiilor, iar ca rezultat a fost realizat/publicat un volum în care sunt sintetizate strategiile integrate ce pot constitui în viitorul apropiat modele de bună educațională.

Conferința a fost organizată ca și conferință de închidere a proiectului cu participarea a 100 de persoane, dintre care reprezentanți ai mediului universitar, reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanți ai organizațiilor care activează în domeniul protecției și educației copilului. În cadrul evenimentului, au fost susținute comunicări pe teme legate de educația copiilor. Ca rezultat al Conferinței, a fost prezentat si distribuit un volum în care sunt înglobate strategiile integrate ce pot fi modele de buna practică in educație.

Proiectul Împreună pentru copii! –  un model de succes pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar

Prin activitățile desfășurate, proiectul Împreună pentru copii!  a propus beneficiarilor un pachet de servicii integrate în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a promovării incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc și a familiilor acestora. La sfârşitul derulării proiectului putem concluziona faptul că  toate activitățile care au fost proiectate au fost implementate astfel  încât să  aibă ca finalitate atingerea obiectivelor specifice și a obiectivului general.

Intervenția specializată realizată prin intermediul activităților proiectului reprezintă un model de creștere a participării școlare, inovativ și integrat, dezvoltat în parteneriat public-privat la nivel județean, prin care copiii în situații de risc din 80 unități de învățământ din mediul rural au primit sprijin direct în vederea dezvoltării abilităților de învățare, creșterii capacității de asimilare a cunoștințelor școlare și, implicit, a frecvenței școlare. Acțiunea integrată a presupus, de asemenea,  participarea părinților elevilor incluși în proiect la cursuri de educație parentală în vederea dezvoltării competențelor parentale și participarea cadrelor didactice care lucrează cu elevi aflați în situații de risc, la activități de formare profesională.

Intervenţia în cadrul acestor comunităţi a avut un caracter urgent, astfel încât situaţia să nu se cronicizeze. S-a impus testarea de noi măsuri integrate, inovative şi complementare celor existente, pentru a reduce numărul de copii care abandonează sistemul educaţional şi pentru a creşte frecvenţa şcolară a acestora. Crearea unui program pilot între o autoritate publică de nivel judeţean cu rol important în dezvoltarea economico-socială şi organizaţii non-guvernamentale cu experienţă în lucrul cu copiii şi părinţii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate a fost considerată, astfel, o soluţie pentru o problemă ce nu mai poate fi amânată. În susţinerea caracterului integrat al intervenţiei, proiectul propune pilotarea unor servicii integrate în vederea creşterii frecvenţei şcolare intervenind pe 3 paliere: atragerea copiilor la şcoală prin implicarea lor în activităţi non-formale, acţiunea asupra familiei în vederea îmbunătăţirii abilităţilor parentale prin intermediul participării la cursurile de educaţie parentală şi pregătirea de cadre didactice în vederea reducerii raporturilor de simetrie dintre ei şi părinţi şi transformarea instituţiei şcolare într-una mai prietenoasă pentru copil şi familia acestuia.

 Scopul proiectului:

Dezvoltarea într-o perioadă de 20 luni, a unui program pilot prin implementarea unor noi servicii integrate în 80 de școli din mediul rural din județul Iași în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, a creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1445 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora.

Obiectivele proiectului:

 1. A) Reducerea absenteismului școlar şi creșterea participării școlare a minim 1445 copii aflați în situații de risc de abandon școlar, în 80 de școli din mediul rural din Iași, într-o perioadă de 20 luni.
 2. B) Derularea unei campanii de informare, timp de 20 luni, la nivelul celor 80 de comunități din județul Iași, cu privire la serviciile integrate oferite în cele 80 de școli selectate, în vederea prevenirii absenteismului și abandonului școlar și a sprijinirii incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc.
 3. C) Dezvoltarea capacității organizaționale a 80 de instituții școlare cu cea mai mare rată de abandon școlar, din mediul rural din județul Iași, în vederea furnizării de servicii de sprijin pentru copiii aflați în situații de risc de abandon școlar și a familiilor acestora.

Rezultatele propuse:

Proiectul și-a propus dezvoltarea în 80 de comunități din mediul rural din județul Iași a unui pachet de servicii integrate în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a promovării incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc și a familiilor acestora.

Rezultatele finale propuse spre a fi realizate în cadrul proiectului au fost:

 1. creșterea frecvenței școlare a minim 1445 copii (dintre care 350 de etnie rromă) care se confruntă cu riscul de abandon școlar, din primele 80 de școli în care se înregistrează cea mai mare rată de abandon școlar din mediul rural din județul Iași;
 2. crearea unui program pilot de servicii integrate pentru reducerea ratei de abandon școlar și creșterea frecvenței școlare în mediul rural din județul Iași ce va putea fi replicat la toate unitățile școlare care se confruntă cu același tip de problemă;
 3. îmbunătățirea abilităților de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru 1445 părinți ai căror copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, din mediul rural din județul Iași;
 4. integrarea a 350 de familii de etnie rromă în rețelele sociale din comunitate prin participarea la activități comune cu ceilalți membri ai comunității și prin facilitarea cunoașterii reciproce;
 5. dezvoltarea unei rețele județene de educatori parentali care să sprijine grupurile vulnerabile în procesul de integrare socială și prevenire a situațiilor de risc;
 6. îmbunătățirea capacității de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar de către 990 cadre didactice din mediul rural din județul Iași;
 7. dezvoltarea capacității organizaționale a 80 de școli, situate în mediul rural în județul Iași și care au cea mai mare rată de abandon școlar, prin implementarea serviciilor integrate, formarea de resursă umană și dotare logistică;
 8. surprinderea impactului real al activităților derulate în cadrul proiectului prin intermediul unei cercetări realizate cu sprijinul grupului țintă (copii, părinți, profesori).

Intervenţia directă asupra copiilor în cadrul Proiectului ”Împreună pentru copii!” a presupus dezvoltarea unei grile de 10 activităţi proiectate şi organizate conform cerinţelor metodologice specifice domeniilor de intervenţie şi caracteristicilor participanţilor. Această grilă de activităţi a permis testarea aptitudinilor şi abilităţilor copiilor într-un mediu non-formal şi a facilitat interacțiunea cu alţi copii din comunitate. Echipele manageriale din școlile implicate în proiect au fost consultate în vederea stabilirii grilei de activități ce urmau a se desfășura cu copiii, în funcție de particularitățile comunităților locale și ale elevilor. Pentru parcurgerea acestei etape a fost realizat Formularul inițial pentru școli în care se regăsesc propuneri de activități de educație non-formală care au fost apreciate de către conducerea unităților de învățământ din perspectiva utilității și adecvării la nevoile educaționale ale elevilor din școală, având posibilitatea completării cu alte propuneri de activități. În urma analizei și prelucrării datelor obținute din aplicarea Formularului inițial pentru școli, s-au selectat următoarele tipuri de activități ce au fost desfășurate cu copiii:

  1. Activitate ecologică
  2. Jocuri sportive de echipă
  3. Atelier de fotografie
  4. Atelier de pictură
  5. Clubul de lectură
  6. Ce meserie mi-ar plăcea?
  7. Știați că… (curiozități geografice, istorice, sportive, cultură locală)
  8. Cerc de dezbatere
  9. Activitate de autocunoaștere și intercunoaștere
  10. Atelier de științe

Activitățile la care au participat copiii au fost de tipul: workshop-uri pe diferite teme, ateliere de lucru în funcție de aptitudinile elevilor, activități de inițiere în utilizarea internetului, muzică, desen, fotografie, team building, meșteșuguri, educație ecologică, dezbatere, teatru, etc. Aceste activități au fost susținute de către cadrele didactice participante la sesiunile de formare-informare susținute de experții formatori din proiect. În fiecare școală au fost susținute câte 2 activităţi diferite, fiecare tip de activitate fiind derulat de 2 ori. Cele 10 tipuri de activități au fost adaptate în funcție de particularitățile copiilor selectați și specificul comunității din care face parte școala, în acord cu necesitățile și oportunitățile identificate de cadrele didactice.

Au fost achiziționate și concepute  materiale pentru 1860 de activități (93 educatori parentali X 10 activități non-formale X 2 întâlniri pentru fiecare activitate). S-a realizat o planificare a activităților pe unități școlare, astfel încât să se evite suprapunerile la nivel de instituție.

Activitățile de educație nonformală (workshop-uri pe diferite teme, ateliere de lucru în funcție de aptitudinile elevilor, activități de inițiere în utilizarea internetului, muzică, desen, fotografie, team building, meșteșuguri, educație ecologică, dezbatere, teatru, participare la tabăra de la Durău etc. ) au stimulat,  în  mod  constant,  evoluția şcolară şi  personală a  elevilor  beneficiari, având în vedere îmbunătățirea rezultatelor școlare, dezvoltarea motivației pentru  învățare,  dezvoltarea  aptitudinilor și  a  înclinațiilor,  dezvoltarea  intereselor școlare și profesionale, dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare, de lucru în echipă și a abilităților emoționale.  Implicarea elevilor  într-un program amplu, complex, care a  îmbinat activități din diverse domenii a promovat responsabilizarea  elevilor cu privire la propriul traseu școlar și profesional,  a stimulat atitudinea  proactivă,  de asumare a propriei evoluții şcolare, profesionale şi sociale.

Proiectul a contribuit, de asemenea, la  dezvoltarea abilităților parentale ale familiilor elevilor aflați în risc de abandon școlar, activitățile de educație parentală desfășurate având un impact semnificativ atât din perspectiva dezvoltării personale, cât și din perspectiva   optimizării relațiilor în cadrul familiei. Dezvoltarea relațiilor  între principalii actori ai actului educațional (elevi, părinți, cadre didactice) reprezintă un alt beneficiu important  al realizării programului de educație nonformală și al activităților de educație parentală. Participarea la activitățile proiectului a reprezentat nu doar o ocazie  de  promovare şi  validare  a  ideilor,  opiniilor şi  valorilor personale ale  elevilor și părinților dar și o oportunitate  de  implicare şi  dialog  concret,  într-un spațiu facilitator  pentru  împărtăşirea  unor idealuri comune. Impactul  activităților cu părinții și elevii este unul pozitiv, fiind cuantificabil atât în rezultatele  imediate obținute, cât şi în cele care vor apărea pe termen lung.

 Cursurile de educaţie parentală la care au participat cadrele didactice care lucrează cu copiii în risc de abandon școlar au fost foarte bine primite de către toţi participanţii, ele contribuind la dezvoltarea profesională și personală a fiecăruia. Nevoia formării cadrelor didactice care lucrează în medii defavorizate este o prioritate în vederea abilitării acestora pentru a identifica fenomenul riscului de abandon școlar în toată complexitatea lui și pentru a aplica cele mai eficiente strategii de intervenţie.

Articolele publicate în acest volum sunt expresia experiențelor pozitive trăite de beneficiarii proiectul Împreună pentru copii!, proiect ce poate fi considerat un demers semnificativ de diminuare a fenomenului abandonului școlar la nivelul județului Iași, prin complexitatea programului de intervenție integrată și prin amploarea lui, activitățile derulându-se în 80 comune din județul Iași. Astfel, putem vorbi despre dezvoltarea capacității instituționale de intervenție pe problematica abandonului școlar în 80 de școli, prin dezvoltarea unei rețele de educatori parentali, cadre didactice specializate în lucrul cu părinții, crearea unei rețele suport între părinți care sunt în situații vulnerabile. Toate acestea constituie și elemente de sustenabilitate pentru proiect, modelul de intervenție putând fi oricând replicat, prin valorificarea  resurselor umane și materiale dezvoltate prin intermediul proiectului în școlile beneficiare.

Abandonul școlar a fost și este în atenția Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi deoarece, prin dimensiunile şi consecinţele sale, acest fenomen impune o atenţie deosebită atât la nivel decizional, cât şi în rândul practicienilor şi al beneficiarilor din sistemul educaţional.

În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează politicile de prevenire a abandonului şcolar în baza reglementărilor legislative interne şi internaţionale:

 • Strategia UE Europa 2020 din 3.03.2010/Bruxelles privind creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;
 • Programul Național de Reformă al Guvernului României, aprilie 2014;
 • Strategia naţională privind reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii, iunie 2014;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

La nivelul județului Iași s-au derulat numeroase activități strategice pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar: conturarea unei strategii coerente pe termen lung și scurt, implicarea în proiecte, finanțate din fonduri europene, realizarea constantă de studii centrate pe analiza abandonului școlar în județul Iași, implementarea unor planuri de măsuri, monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi implementarea unor programe de măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale. Considerăm că implementarea proiectului Împreună pentru copii! este o altă dovadă a preocupării constante a ISJ Iași pentru prevenirea și diminuarea segregării și a abandonului școlar și pentru dezvoltarea relației școală – familie – comunitate.

 layout_set_logo (1)